ÖĞRETMEN ADAYLARININ HİZMET ÖNCESİ MESLEKİ GELİŞİMİNDE UYGULAMA ÖĞRETMENLERİNİN İŞLEVİ

Yrd.Doç.Dr.Ercan Kiraz
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
ekiraz@metu.edu.tr

Özet

Günümüzde, öğretmen yetiştiren kurumların neredeyse tamamında öğretmen adayları kavramsal bilgilerle donatılarak uygulamaya gönderilir. Adayların okullarda meslekleri hakkında olumlu deneyimler kazanmalarından ve mesleki gelşimlerinden sorumlu olan bireylerin başında ise uygulama öğretmenleri gelmektedir. Öğretmen adaylarının gelecekte görev yapacakları kurumlarda öğretmenlik uygulaması yapması, mesleki gelişim açısından tüm dünyada kabul gören bir yaklaşım olmasına rağmen okul ortamında mesleki gelişime olumlu katkıları olması beklenen uygulama öğretmenlerinin sunduğu rehberlik hizmetinin niteliğinin sorgulanmasına ihtiyaç vardır. Nitel çerçevede yürütülen araştırmaya 9 uygulama öğretmeni ve 22 öğretmen adayı olmak üzere toplam 31 kişi katılmıştır. Görüşme ve odak gruplu görüşmelerden elde edilen verilere göre; öğretmen adaylarının dersin planlanması, sınıf yönetimi ve öğretim modelleri ve materyal seçimi konusunda etkili bir rehberliğe ihtiyaçları olduğu ortaya çıkmıştır. Ancak, uygulama öğretmenlerinin, öğretmen adaylarının mesleki gelişimlerine istenilen nitelikte katkıda bulunamadıkları ve verimli rehberlik konusunda yeterince bilgi sahibi olmadıkları bulgusu, öğretmenlik uygulamaları sırasında geleneksel rehberlik yaklaşımının yerine daha işlevsel olan çağdaş rehberlik yaklaşımının gerekli olduğu sonucunu doğurmuştur.

Anahtar Sözcükler
Mesleki rehberlik, öğretmenlik uygulaması, uygulama öğretmenleri,
geleneksel ve çağdaş rehberlik

TAM METİN