BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR KULLANIMININ ÖĞRENCİ TUTUMUNA ETKİSİ

Dr.Hikmet Katırcıoğlu
Yrd.Doç.Dr.Mübeccel Kazancı
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
Orta Öğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü
kazanci@gef.gazi.edu.tr

Özet

Eğitimde bilgisayar kullanımı bir çok öğretme stratejileri gibi öğrencinin derse olan ilgisini arttırmayı hedef alır. FKB Eğitimi içersinde yer alan Genel Biyoloji derslerinde öğrencilerde olumsuz bir tutum gözlenmektedir. Bu durum göz önüne alınarak, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi'nde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi ile İlköğretim Bölümü Matematik Öğretmenliği Ana bilim Dalı öğrencilerine 'Görme duyusu ve Göz' konusu bilgisayar destekli verilerek tutum değişikliğinin izlenmesi amaçlanmıştır. Araştırıcılar tarafından geliştirilen tutum ölçeği kontrol ve deney grupları olmak üzere toplam 100 öğrenciye ön test-son test olarak uygulanmıştır. Sonuçlar Kruskal Wallis (H) ve Mann-Whitney U testleriyle değerlendirilmiştir. Buna göre tutumda anlamlı bir değişme izlenmemiştir.

Anahtar Sözcükler
Eğitimde bilgisayar, genel biyoloji, tutum

 TAM METİN