ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVININ YORDAMA GEÇERLİĞİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA *

İsmail Karakaya
Şereflikoçhisar Büyükkışla İlköğretim Okulu
kurtdereli10@yahoo.com
Yrd.Doç.Dr.Ömer Kutlu
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
kutlu@education.ankara.edu.tr

Özet

Bu araştırmanın amacı, Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (OKÖSYS)'de kullanılan testlerin ortaöğretim kurumlarındaki akademik başarıyı ne derece yordadığını belirlemektir. Araştırma için Ankara'da bulunan 31 Anadolu lisesinden 9'u seçilmiştir. OKÖSYS puanları ile ders başarı notları arasında ilişki Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı ile bulunmuştur. Lise birinci sınıf derslerindeki akademik başarıyı, OKÖSYS'deki testlerden hangilerinin yordadığı aşamalı çoklu regresyon analizi kullanılarak incelenmiştir. Araştırma sonucunda; a) OKÖSYS'nin oldukça güvenilir bir test olduğu, testlerin birbirleriyle olan korelasyonların 0,32 ile 0,64 arasında değiştiği ve ortaöğretimdeki akademik başarının yordanmasında Türkçe ve Matematik Testlerinin önemli birer yordayıcı olduğu görülmüştür.

Anahtar Sözcükler
Yordama geçerliği, regresyon, akademik yetenek, ranj daralması

TAM METİN