BİLGİ TEKNOLOJİSİ, EĞİTİM VE POSTMODERNİZM

Dr.Tom Conlon
Edinburgh Üniversitesi Eğitim Fakültesi
tom.conlon@ed.ac.uk

Çeviri:
Arş.Gör.Ertan Zereyak
Arş.Gör.Esma Genç Çolak
Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
ertan@marmara.edu.tr
ecolak@marmara.edu.tr


Özet

Eğitimde bilgi teknolojisi ile ilgili tartışmalarda üzerinde durulan sorular genellikle geniş perspektifli olmaktan uzaktır. Eğitimin amacı ve eğitimde teknolojinin gerçek yeri gibi, vizyon gerektiren sorular pek tartışılmaz. Bu türden, bir anlamda "uzak durulması gerekli" görülen soruları merkez alan bu makalede postmodern değişim bağlamında iki karşıt görüş tartışılmıştır. Tartışılan görüşler varsayımsal olmakla birlikte, temsil ettikleri eğitim anlayışının belirgin eğilimlerini tanımlayabilir niteliktedirler. Her iki görüşün de çekici yanları olduğu kadar, ciddi sınırlılıkları da vardır. Bu makalede; öğretmen, öğrenci ve ilgili kamuoyu, kendi eğitsel değişim görüşlerini rahatça dile getirmedikçe; ileride, teknolojinin onları kendi seçimlerinden farklı noktalara götürebileceği sonucuna varmaktadır.

Anahtar Sözcükler
Bilgi teknolojisi, eğitimde değişim, postmodernizm, paternalizm, libertarizm.

TAM METİN