DENETİM ODAĞI VE ÖNBİLGİ DÜZEYİNİN
ÖĞRENCİLERİN KONTROL TERCİHLERİNE ETKİSİ

Barış Erdoğan
Milli Savunma Bakanlığı
berdogan@msb.gov.tr

Özet

Bu araştırma ağ temelli öğrenme ortamında, öğrencilerin içeriğe ilişkin önbilgi düzeyleri ve denetim odaklarının, öğretim materyalinde sunulan kontrol olanaklarını kullanmaya ilişkin tercihleri üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla gerçeklestirilmiştir. Araştırma 3x3 faktöryel desen kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Denekler ön bilgi düzeyleri açısından düşük, orta ve yüksek, denetim odakları açısından da iç, orta ve dış denetimli olmak üzere üçer gruba ayrılmışlardır. Önbilgi düzeyi uygulanan bilgi testi ile, denetim odağı Rotter'in Denetim Odağı Ölçeği ile, öğrencilerin kendilerine sunulan kontrol olanaklarından yararlanma tercihleri ise kullanılan ağ materyali içindeki veritabanı ile belirlenmiştir. Elde edilen veriler önbilgi düzeyi ve denetim odağı değişkenlerine göre Kruskal-Wallis testi ile çözümlenmiştir. Yapılan çözümlemeler öğretim materyalinde sunulan kontrol olanaklarının, öğrencilerin büyük çoğunluğu tarafından kullanıldığını, buna karşılık kontrol olanaklarından yararlanma düzey ve biçimlerinin önbilgi değişkenine göre de, denetim odağı değişkenine göre de farklılaşmadığını ortaya koymuştur.


Anahtar Sözcükler
Ağ temelli öğrenme, denetim odağı, önbilgi, öğrenci kontrolü, öğrenci tercihleri.

TAM METİN