AKRAN BASKISI ÖLÇEĞİ'NİN GELİŞTİRİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Ögr.Gör.Dr. Binnaz Kıran Esen
Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
kiran@yildiz.edu.tr

Özet

Bu çalışmada, "Akran Baskısı Ölçeği"nin geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirlik çalışmalarına ait bilgi verilmiştir. Akran Baskısı Ölçeği, ergenlerde akran baskısını belirlemek amacıyla geliştirilmiştir. Araştırma, 2001-2002 öğretim yılında lise ikinci sınıfa devam eden 208 öğrenci üzerinde yapılmıştır. Ölçeğin geliştirilme aşamasında 40 madde oluşturulmuş, bu maddeler için madde toplam korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Bu analizler sonucu anlamlı olmayan maddeler ölçekten çıkarılarak, ölçeğin yapı geçerliğini saptamak için faktör analizi yapılmıştır. Bu analiz sonucunda iki faktörü varyansın % 40.527'sini açıklayan 34 maddeden oluşan ölçek elde edilmiştir. Güvenirlik için ölçek üç hafta arayla uygulanmış, test-tekrar test korelasyon katsayısı .82 hesaplanmıştır. Yine güvenirlik için Cronbach alpha katsayısı .90 bulunmuştur. Bulgular, ölçeğin lise öğrencilerine uygulanabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler
Akran Baskısı, Akran Baskısı Ölçeği, Ergenlik

TAM METİN