SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE SEZGİSEL DÜŞÜNMEDEN YARARLANMA

Ögr.Gör. Erdoğan Kaya
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi
İlköğretim Bölümü
erkaya@anadolu.edu.tr

Özet

Son yıllarda kimi eğitim bilimcilerin yeni öğretim yaklaşımları, yöntemleri ve teknikleri üzerinde çalıştıkları gözlenmektedir. Bu çalışmalardan kimileri insanoğlunun sezgisel güçlerinde odaklanmaktadır. İlköğretimin eğitim süreci içinde en stratejik aşamalardan olduğu düşünülmektedir. Sosyal Bilgiler, mihver ders olduğu için ilköğretimde en etkili derslerden biridir. Bu yüzden, Sosyal Bilgiler öğretimi ile ilgili çalışmaların önemi oldukça artmıştır. Yukarıdaki görüş doğrultusunda yapılan bu çalışma, (a) sezgisel düşünme, (b) sezgisel düşünme yeteneğinin geliştirilmesinde öğretmenin rolü ve (c) Sosyal Bilgiler öğretiminde sezgisel düşünmenin kullanılması konularını kapsamaktadır. Ayrıca, bu makalede, Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin sezgisel düşünme becerilerinden öğrencilerini yararlandırabildikleri ölçüde daha verimli bir öğrenme gerçekleştirileceği varsayılmaktadır.

Anahtar Sözcükler
Sezgi, Sezgisel Düşünme, Sosyal Bilgiler Öğretimi

TAM METİN