TÜRKİYE'DE GENÇLİĞİN EĞİTİMİ SORUNU VE KAYNAKLARINA SOSYO-KÜLTÜREL BİR YAKLAŞIM

Yrd.Doç.Dr. Osman Kafadar
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
okafadar@comu.edu.tr

Özet

Bu makalede, Türkiye'de sosyal değişmelere paralel olarak ivme kazanan kültürel kimlik arayışı çerçevesinde ortaya çıkan gençlik sorunları ve kaynakları eğitim bağlamında irdelenmektedir. Bu amaçla, önce gençlerin eğitimi sorunuyla ilişkili temeldeki iki yaklaşım belirtilmektedir. Daha sonra Türkiye'deki gençlik sorunlarının kaynakları, 'aktarıcı' modele dayanan eğitim ile 'yaratıcı' modele dayanan eğitim biçimi arasındaki karşıtlıkta ortaya konulmaktadır. Türk toplumunun kültürel değişmelere uğradığı batılılaşma sürecinde zihniyet açısından Batılı özelliklere sahip olamama olgusunun, gençliğin eğitimi sorununun kaynaklarından birisi olduğu ileri sürülmektedir. Kültürel değişme sonucunda ortaya çıkan yabancılaşma, anomi ve kültür parçalanmasının, Türkiye'de gençlik sorunlarının kaynağında bulunan önemli sosyal olgular oldugu sonucuna varılmaktadır.

Anahtar Sözcükler
Gençliğin eğitimi, gençlik sorunları, kültürel kimlik

TAM METİN