OKUL DENEYİMİ DERSİNDE KULLANILAN GÖZLEM KAYIT YÖNTEMLERİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİNE DAYALI OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI

Dr. Fatih Gürsul
Dr. Hakan Tüzün
Hacettepe Üniversitesi

Özet

Bu çalışmanın amacı eğitim fakülteleri müfredatında yer alan Okul Deneyimi derslerinde kullanılan gözlem kayıt yöntemlerinin öğretmen adaylarının görüşlerine dayalı olarak karşılaştırılmasıdır. Çalışmanın katılımcılarını Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü dördüncü sınıfında Okul Deneyimi II dersini alan 27 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında, 2006-2007 Güz döneminde öğretmen adayları ile 11 hafta boyunca web tabanlı ve yüz yüze olmak üzere karma yöntemle ders işlenmiştir. Araştırma için gerekli veriler açık uçlu ve derecelendirmeli sorulardan oluşan anket ve öğrencilerle yapılan yüzyüze görüşmeler yoluyla elde edilmiştir. Veriler nicel ve nitel yöntemlerle analiz edilmiş olup gözlem kayıt yöntemlerinin kullanım kolaylığı, gözlem hatalarına yol açma olasılığı, kullanım sıklığı gibi parametrelerin frekansı, aritmetik ortalaması ve standart sapması hesaplanmış; açık uçlu veriler üzerinde içerik analizi yapılmıştır.

Anahtar Sözcükler

Öğretmen eğitimi, Hizmet öncesi eğitim, Okul deneyimi, Gözlem kayıt yöntemleri.