PROBLEME DAYALI ÖĞRENMEYE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ

Dr. Sabri Kemahlı Dr.Ayfer Alper Ankara Üniversitesi

Özet

Bu çalışmanın amacı, tıp fakültesi öğrencilerinin Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ) modeline yönelik tutumlarını belirlemede kullanılabilecek bir ölçek geliştirmektir. Geliştirme sürecinde öncelikle, yazılan tutum ifadeleriyle ilgili olarak uzman görüşleri alınmış ve 49 maddeden oluşan bir ölçek taslağı hazırlanmıştır. Ölçek PDÖ uygulamasını yürüten Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin 1. ve 2. sınıfına devam eden 452 öğrenciye uygulanmıştır. Verilerin temel bileşenler analizine uygunluğunu belirlemek amacıyla değişkenler arasındaki kismi korelasyonların dağılımının faktör analizine yeterliğini test eden Kaiser-Meyer- Olkin (KMO) değerine bakılmış ve Barlett Sphericity testi uygulanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliğini belirlemek üzere döndürülmüş temel bileşenler analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda birden çok faktörde toplanan ve faktör yük değerleri .30’un altında olan 11 madde ölçekten çıkarılıştır. Geriye kalan 38 madde altı alt boyutta toplanmıştır. Bu boyutlar problem çözmeye yönelik tutum, grup çalışmasına yönelik tutum, web ortamına yönelik tutum, kendi kendini yönlendirerek öğrenmeye yönelik tutum, ders konusuna yönelik tutum, yönlendiriciye (rehber) yönelik tutum olarak adlandırılmıştır. Ölçeğin Cronbach Alfa Güvenirlik Katsayısı ise .86 olarak bulunmuştur. Bu güvenirlik değerleri, ölçekte yer alan maddelerin aynı özelliği ölçtüğü ve ölçek maddelerinin tesadüfi hatalardan olabildiğince arınık olduğu biçiminde yorumlanmıştır.

Anahtar Sözcükler

Probleme dayalı öğrenme, tutum ölçeği, tıp eğitimi.