TÜRKİYE’DE EĞİTİM BİLİMLERİ VE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME İLİŞKİSİ

Dr. Murat Taşdan
Dr. Ebru Oğuz Çuhadaroğlu
Ankara Üniversitesi

Özet

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de öğretmen yetiştirme sistemi ve eğitim bilimleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Çalışmada, öğretmen yetiştirme sistemi ve eğitim bilimlerinin tarihsel gelişim süreçleri, eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması, değişen öğretmen kimliği, öğretmen yeterlilikleri ve KPSS’nin, eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme sistemi üzerine etkisi incelenmiştir. Yapılan literatür taraması sonucunda, öğretmen yetiştirme sistemi ve eğitim bilimleri ilişkisinin problemli olduğu noktalar ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmanın sonucu olarak, Türkiye’de öğretmen yetiştirme sistemi ve eğitim bilimleri arasındaki ilişkinin doğru kurgulanmadığı, özellikle 1997 yılında yeniden yapılanma ile bu yanlış kurgulanan ilişkinin hem eğitim bilimlerine, hem de öğretmen yetiştirme sistemine olumsuz etkileri olduğu düşünülmektedir. Yeni yapılanmayla birlikte, eğitim bilimleri bakış açısından uzak öğretmenler yetiştirilmektedir. Programlarda, eğitim bilimlerinin alt dalları olan, eğitim felsefesi, eğitim sosyolojisi, eğitim ekonomisi ve eğitim tarihi gibi derslerin öğretmen yetiştirme programlarında yer almamasından dolayı, öğretim yöntem ve stratejilerini iyi bilen, “teknisyen öğretmenler” yetişmektedir. Ayrıca günümüz öğretmeni, toplumsal sorunlara da yeteri kadar duyarlı olamamaktadır. Bütün bunlar göz önüne alındığında, öğretmen yetiştirme sisteminin eğitim bilimci hassasiyeti ve eğitim bilimleri bakış açısıyla tekrar ele alınması gerekmektedir.

Anahtar Sözcükler

Öğretmen yetiştirme, Eğitim bilimleri, Eğitim fakültelerinin yeniden yapılandırılması.