TÜRK EĞİTİM DÜŞÜNCESİ TARİHİNDE GERİ KALMIŞLIK SORUNSALI VE BEDEN EĞİTİMİ

Dr. Faruk Öztürk
Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Özet

Bu çalışmanın konusu, Türk eğitim düşüncesi tarihinde, beden, beden eğitimi, bedensel yapı, hareket, spor ve spor kültürü kavramları ile “geri kalmışlık” ve “çağdaşlık” kavramları arasında kurulan ilişkinin incelenmesini kapsamaktadır. Çalışmanın amacı ise genel olarak Türk eğitim düşüncesinde geri kalmışlık kavramı ile “beden eğitimi” olgusu üzerine tarihsel olarak toplumun konuya karşı tutumu, tarihsel, sosyal ve eğitimsel açıdan değerlendirilmesi ve son dönem Osmanlı aydınlarının bu konudaki düşüncelerinin bir analizini yapmaktır. Bu analiz temelde, toplumsal yapı ve “beden algısı”, “geri kalmışlık”, “çağdaşlık” ve “beden eğitimi” kavramı arasındaki ilişki, resmi okul programlarında “beden eğitimi” dersleri ve bu derslere yönelik tutumlar, beden eğitimi ve spor kültürü konusunda çalışma ve yaklaşımlar ile Cumhuriyet döneminin “beden eğitimi” ve spor konularıyla ilişkisi ve tutumu gibi noktaların incelenmesini öngörmektedir. Değerlendirmelerde, bu tarihsel dönemde geri kalmışlığın nedenleri arasında Türk insanının çağı yaşayabilecek “bedensel” özellikten uzaklaşması, uyuşukluk, hareketsizlik, cılızlık, güçsüzlük ve zayıflık gibi fiziksel özellikler her alanda geri kalmışlığın ana nedenleri arasında sayıldığı görülmektedir. Çalışma tarihsel dönem olarak II. Meşrutiyet ve Cumhuriyetin ilk yıllarını kapsamaktadır (1908–1940).
Çalışma, söz konusu tarihlere ait kitap, makale, konu ile ilgili öğretim programları, tarihsel doküman ve kaynakların taranması çerçevesinde betimsel bir araştırma modeline dayanmaktadır.

Anahtar Kelimeler

Beden eğitimi, Spor kültürü, Çağdaşlık, Geri kalmışlık