FARKLI BİLİŞSEL STİLLERE SAHİP ÖĞRENCİLERİN E-ÖĞRENME
ORTAMLARINDA ÖĞRENME STRATEJİLERİNİ KULLANMA DURUMLARININ
AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ

Bilal Atasoy
Dr. Halil İbrahim Yalın
Gazi Üniversitesi

Özet

Bu çalışmanın amacı alan bağımlı ve alan bağımsız öğrencilerin e-öğrenme ortamlarında bilişsel-rasyonel ve duygusal-motivasyonel öğrenme stratejilerini kullanma durumlarının öğrencilerin akademik başarılarına etkisini incelemektir. Araştırmada öntest-sontest kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Denekler Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim Eğitimi ve Tarih Eğitimi Bölümlerinde okuyan 54 katılımcıdan oluşmaktadır. Bilgisayara Giriş I dersinde uygulanan çalışmada öğrenciler önce bilişsel stillerine göre iki gruba ayrılmış ve bu iki grup da öğrenme stratejilerinin yer aldığı ve yer almadığı iki farklı e-öğrenme ortamına yerleştirilmek üzere kendi içinde rasgele dağılımla ikiye bölünmüştür. Öğrenme stratejileri kontrolleri sunulan ortamdaki öğrencilere not tutma, metin üzerinde biçimsel değişiklik yapma (kalın, altını çizme, renk değiştirme) ve arayüzü kişiselleştirme seçenekleri sunulmuştur. Araştırmanın sonunda, öğrenme stratejileri sunulan ve sunulmayan ortamlarda çalışan alan bağımlı öğrencilerin akademik başarıları arasında anlamlı fark olmadığı [t=1,14, p>.05] ve öğrenme stratejileri sunulan ve sunulmayan ortamlarda çalışan alan bağımsız öğrencilerin [t=0,68, p>,05] akademik başarıları arasında anlamlı bir fark olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, öğrenme stratejileri bulunan e-öğrenme ortamlarıyla çalışan alan bağımlı ve alan bağımsız öğrencilerin akademik başarıları arasında anlamlı bir fark bulunmadığı [t=,20, p>,05] tespit edilmiştir.

Anahtar Sözcükler

Bilişsel stil, e-öğrenme, öğrenme stratejileri, öğrenci kontrolü.