İNTERNET TEMELLİ UZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRENCİ DOYUMU ÖLÇEĞİ

Özlem Parlak
Atatürk Anadolu Öğretmen Lisesi

Özet

Bu araştırma, internet temelli uzaktan eğitim programlarına katılan öğrencilerin doyum düzeylerinin belirlenmesinde kullanılabilecek bir ölçek geliştirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu internet temelli uzaktan eğitim yöntemi uygulanarak yürütülen, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ve Sakarya Üniversitesi Adapazarı Meslek Yüksek Okulu önlisans programlarına 2003-2004 eğitim öğretim yılının bahar döneminde kayıtlı bulunan 202 öğrenci oluşturmaktadır. Ölçeğin geliştirilme aşamasında öncelikle literatüre ve uzman görüşlerine dayalı olarak 72 madde hazırlanmış ve 72 maddeden oluşan taslak ölçek çalışma grubuna uygulanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliliğini incelemek amacıyla temel bileşenler analizi yöntemi kullanılmıştır. Bu analiz sonucunda beş faktörü (öğrenci-öğrenci etkileşimi, öğrenci-öğretmen etkileşimi, ders yapısı, kurumsal destek ve esneklik) toplam varyansın %60,880’ni açıklayan 38 maddeden oluşan ölçek elde edilmiştir. Ölçeğin güvenilirliği iç tutarlılık katsayısı (Cronbach Alfa) ile hesaplanmıştır. Cronbach Alfa ile hesaplanan güvenilirlik katsayısı ölçeğin tümü için .95’tir. Bulgular ölçeğin Türkiye’deki internet temelli uzaktan eğitim öğrencilerinin doyum düzeylerini değerlendirmede kullanılabilecek, geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğunu göstermektedir.

Anahtar Sözcükler

Öğretmen yetiştirme, İnternet temelli uzaktan eğitim, öğrenci doyumu, doyum ölçeği.