KOŞUT ÖĞRETİM ORTAMLARININ TASARIMI VE KOŞUTLUĞUN ÖĞRENME
SÜRECİNE ETKİLERİ

Dr. Nurettin Şimşek
Ankara Üniversitesi

Özet

Hollanda’lı akademisyen Rik Min ve ekibi tarafından “Koşut Öğretim Kuramı” (Parallel Instruction Theory, PI theory) adı ile sunulan yaklaşım temelde, koşut tasarlanmış çoklu ortamlar aracılığı ile, öğrencilerin oldukça sınırlı olan bellek kapasitelerinin etkili şekilde değerlendirilebileceği varsayımına dayanmaktadır. PI yaklaşımı öğrenme ortamlarının uygun şekilde tasarımlanması durumunda öğrencilerin transfer ve problem çözme bercerilerinin geliştirilebileceğini, öğrenme süresinin kısaltılabileceğini, aşırı bilişsel yüklenmenin önlenebileceğini, kaybolma sorununun azaltılabileceğini ileri sürmektedir. Bu yaklaşımın kuramsal dayanakları Pavio’nun İkil Kodlama Kuramı başta olmak üzere biliş, bellek, dikkat ve çoklu ortamlarla ilgili, bilinen bazı kuramsal yaklaşımlardır. Kavramsal duyarlılık adına bu çalışmada PI, bir “kuram”dan çok genel bir anlamı ifade edecek biçimde “yaklaşım” olarak nitelenmekte ve ilerleyen bölümlerde “Koşut Öğretim” teriminin kısaltılmışı olarak “KÖ” şeklinde anılmaktadır.


Çalışmada öncelikle KÖ yaklaşımı tanıtılmakta, ilgili araştırma sonuçlarına değinilmekte ve koşut öğretim ortamlarının öğrenme sürecine olası yararları tartışılmaktadır. Min’in görüşlerinin dikkat çekici ve önemli olduğu kabul edilmektedir. İleri sürülen görüşlere dayanak olabilecek, ancak Min tarafından sözü edilmeyen çeşitli yaklaşımlara da işaret edilmekte, bu yaklaşımlardan da yararlanarak, KÖ yaklaşımının geliştirilmeye elverişli olduğu vurgulanmakta, koşut öğretim ortamlarının duyusal optimizasyon sağlama işlevine dikkat çekilmektedir.

Anahtar Kelimeler

Bilişsel yüklenme, kaybolma, öğrenme ortamı, arayüz, koşut öğretim.