ÖĞRETMEN, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRENCİLER ARASINDA KÜLTÜREL FARKLILAŞMA VE UZLAŞMAZLIK ÇÖZÜM TERCİHLERİ

Dr. Cem Şafak Çukur
Saadet Kuru
Muğla Üniversitesi

Özet

Bu çalışmanın iki temel amacı vardır. İlki, öğretmen, öğretmen adayları (eğitim fakültesi öğrencileri) ve lise öğrencilerinin uzlaşmazlık çözüm stratejileri arasında tercih, benzerlik ve farklılıkların incelenmesidir. İkincisi ise; katılımcılar arasında gözlenebilecek olası kültür temelli benlik yapı farklılıkları ile katılımcıların uzlaşmazlık çözüm tercihleri arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır. Bunun için, toplam 700 katılımcı (170 öğretmen, 265 lise öğrencisi ve 265 eğitim fakültesi öğrencisi) benlik yapıları ve uzlaşmazlık çözüm stratejisi ölçeklerini doldurmuşlardır. ANOVA sonuçları göstermiştir ki; lise ve eğitim fakültesi öğrencileriyle karşılaştırıldığında öğretmenler, problem çözme stratejisini en fazla, hükmetme stratejisini ise en az oranda kullanmaktadır. Lise öğrencileri eğitim fakültesi öğrencileriyle ile karşılaştırıldığında, kaçınma ve uyma uzlaşmazlık çözüm stratejini daha fazla tercih etmiştir. Çalışma bulguları ayrıca katılımcı gruplar arasında kültür temelli benlik yapı farklılıklarını da işaret etmektedir. Lise öğrencileriyle karşılaştırıldığında; öğretmen ve eğitim fakültesi öğrencilerinin daha fazla grup yönelimlilik sergilemektedir. Diğer taraftan; hem lise öğrencileri hem de eğitim fakültesi öğrencileri öğretmenlere oranla daha fazla bireycilik eğilimi sergilemektedir. Bağımsız hareket yönelimi kültürel eğilim puanların da ise öğretmenler, eğitim fakültesi öğrencileri ve lise öğrencileri çoktan aza şeklinde sıralanmıştır. Ayrıca yapılan sıralı regresyon analizi sonuçları; katılımcılar arasında ortaya çıkan kültür temelli benlik farklılıklarının hem genel olarak katılımcıların uzlaşmazlık çözüm tercihleri, hem de katılımcılar arasında ortaya çıkan uzlaşmazlık çözüm tercih farklılarının bazılarıyla ilişkili olduğunu ortaya koymuştur.

Anahtar Sözcükler

Uzlaşmazlık çözümleri, benlik-yapısı, kültür, eğitim.