SINIF DİSİPLİNİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ESKİ VE YENİ UYGULAMALARIN KARŞILAŞTIRILMASI

Dr. Meltem Ökdem
Hacettepe Üniversitesi
Dr. Yasemin Karaman Kepenekci
Ankara Üniversitesi

Özet

Bu çalışmanın amacı; sınıf yönetimi dersi almış sınıf öğretmenliği bölümü öğrencilerinin, ilköğretim birinci kademede öğrenci oldukları yıllarda sınıf öğretmenleri tarafından uygulanan sınıf disiplini uygulamalarına ve gelecekte sınıf öğretmeni olduklarında kendileri tarafından uygulanacak sınıf disiplini yaklaşımlarına ilişkin görüşlerini karşılaştırmak ve böylece almış oldukları sınıf yönetimi dersinin etkililiğini ortaya koymaktır. Araştırmanın çalışma grubunu Ankara Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi sınıf öğretmenliği lisans programının son sınıfında öğrenim gören ve araştırmaya katılmaya gönüllü 141 öğrenci oluşturmuştur. Katılımcıların görüşleri içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırma sonunda, katılımcıların çoğunluğu öğretmenlerinin sınıf içi kuralları belirlerken otoriter bir tutum içinde olduklarını ve kendilerinin gelecekte daha demokratik bir tutum sergileyeceklerini; öğretmenlerinin sınıfta uyguladıkları kural dışı davranışları önleme stratejileri ile kendilerinin uygulayacakları kural dışı davranışları önleme stratejilerinin büyük bir benzerlik taşıyacağını, kendi öğretmenlerinin gösterdikleri şiddet uygulamalarına ve ceza içeren yaptırımlara karşı olduklarını ve kendileri öğretmen olduklarında öğrencileri ile iyi bir iletişim kurmaya çalışacaklarını belirtmişlerdir.

Anahtar Kelimeler

Sınıf yönetimi, sınıf disiplini, kural dışı davranışlar.