SAĞLIK BİLGİSİ DERSİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE VE AMACINA UYGUNLUĞU YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ümran Keysan
Dr. Nazlı Atak
Ankara Üniversitesi

Özet

Bu araştırmanın amacı, 9. sınıfta okutulan Sağlık Bilgisi dersinin öğretmen görüşlerine göre amacına uygunluğu yönünden değerlendirilmesidir. Araştırma tanımlayıcı bir araştırma olup, araştırma grubunu, Keçiören bölgesinde yer alan ortaöğretim okullarında ilgili dersi veren 82 öğretmenden araştırmaya katılmayı kabul eden 71 öğretmen oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında araştırmacı tarafından hazırlanan “Veri Toplama Formu” kullanılmıştır. Veriler, SPSS programında çözümlenmiş, istatistiksel analizlerde ki-kare testi kullanılmıştır. Nitel veriler frekans ve yüzde dağılımı ile ifade edilmiş, yanılma olasılığı 0.05 olarak kabul edilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre öğretmenlerin %81.7’si ders saatini, %70.4’ü ders programında yer alan hedef davranışları yeterli bulmasına rağmen, ancak %54.9’u dersi vermede kendini yeterli bulmakta ve %40.0’ı dersi verirken bazı konularda zorlandığını belirtmektedir. Öğretmenlerin % 9.9’u sağlık bilgisi dersini alan öğrencinin sağlıklı yaşam davranışı geliştirebilecek bilgi düzeyine ulaşacağını ve %5.6’sı, sağlıklı yaşam davranışı geliştirebilecek yetkinliği kazanacağı görüşündedir. Öğretmenler ders saatini, hedef davranışları ve içeriği yeterli bulmakta olup, % 98.6’sı biyoloji bölümü mezunudur. Sağlık Bilgisi dersini alan öğrencinin sağlıklı yaşam davranışı geliştirecek bilgi düzeyine ulaşması ve bu yetkinliği kazanması yönünde görüş bildiren öğretmenlerin oranı ve kazanıldığı düşünülen hedef davranışların oranı düşüktür. Bu doğrultuda Sağlık Bilgisi dersinin, konunun uzmanı olan öğretmenler tarafından verilmesinin ve ders içeriği ile öğrenme-öğretme sürecinin yeniden değerlendirilmesinin uygun olacağı görüşüne varılmıştır. .

Anahtar Kelimeler

Sağlık bilgisi dersi, dersin içeriği, öğretmen görüşleri.