LİSE ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARI

Melike Cömert
Dr. Hasan Demirtaş
Dr. Mehmet Üstüner
Niyazi Özer
İnönü Üniversitesi

Özet

Bu araştırmanın temel amacı, liselerde çalışan öğretmenlerin iş ortamlarını ne düzeyde adil olarak algıladıklarını, onların görüşlerine dayalı olarak belirlemektir. Öğretmenlerin örgütsel adalet algılarının, cinsiyet, branş, kıdem, görev yapılan okul türü, okuldaki öğretmen sayısı değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek ise araştırmanın alt amaçlarıdır. Araştırmada, veri toplamak amacıyla Donovan, Drasgow ve Munson (1998) tarafından geliştirilen ve Wasti (2002) tarafından Türk kültürü için geçerlik-güvenirlik çalışması yapılan, 18 sorudan oluşan “Örgütsel Adalet” ölçeği kullanılmıştır. Araştırmaya toplam 218 lise öğretmeni (K=81, E=137) katılmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel yöntemlerle analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular öğretmenlerin örgütsel adalete ilişkin görüşlerinin, cinsiyet ve branş değişkenlerine göre anlamlı biçimde farklılaşmadığı; kıdem, görev yapılan okulun türü ve okuldaki öğretmen sayısı değişkenlerine göre ise anlamlı biçimde farklılaştığı bulunmuştur.

Anahtar Sözcükler

Örgütsel adalet, lise öğretmenleri, amirlerle ilişkiler,meslektaşlarla ilişkiler.