OKULA İLİŞKİN TUTUM ÖLÇEĞİ

Dr. H. Deniz Gülleroğlu
Ankara Üniversitesi

Özet

Bu araştırmada, öğrencilerin üniversitelerine ilişkin genel tutumlarının belirlenmesinde kullanılabilecek bir ölçme aracı geliştirilmiştir. Ölçeğin ön deneme formu olarak hazırlanan 38 madde, 300 öğrenciye uygulanmış ve elde edilen verilere faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizi sonucunda, 33 maddeden oluşan ve toplam varyansın % 48’ini açıklayan üç faktör elde edilmiştir. Elde edilen 33 maddelik ölçeğin iç tutarlılık katsayısı (Cronbach Alfa) .94 olarak hesaplanmıştır. Alt boyutlar için elde edilen iç tutarlılık katsayıları sırası ile .85, .84, .85’tir. Madde yazım sürecinde izlenen yol (yazılan kompozisyonlar içinden maddeler seçilmesi, yazılan maddelerin uzman görüşüne sunulması gibi..) kapsam geçerliğinin sağlanmasında önemli bir etken olmuştur. Bunun yanında, %27'lik alt-üst grup ortalamaları farkına dayalı madde analizi sonuçları yapı geçerliğinin kanıtı olarak sunulmuştur. Okula ilişkin tutum ölçeği olarak adlandırılan ölçeğin eğitim alanında kullanılabilecek, güvenilir ve geçerli bir araç olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Sözcükler

Okula ilişkin tutum, güvenirlik, geçerlik.