İNTERNET BAĞIMLILIĞI TESTİ

Dr. Özlem Çakır Balta
Ankara Üniversitesi
Dr. Mehmet Barış Horzum
Sakarya Üniversitesi

Özet

Bu araştırmanın amacı, Young tarafından “İnternet Bağımlılığı Testi’nin” Türkçe’ye uyarlanmasıdır. Araştırma katılımcı grubu 2005-2006 öğretim yılı bahar yarıyılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde öğrenim görmekte olan 250 lisans öğrencisidir. Uyarlama çalışmaları çerçevesinde öncelikle test maddeleri Türkçeye çevrilmiş ve Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ve İngilizce uzmanı 5 akademisyenden görüş alınarak, yapılan çeviri bu görüşler doğrultusunda geliştirilmiştir. Çeviri işlemlerinin sonuçlandırılması ile uygulanmaya hazır hale getirilen ölçek, daha önce internet üzerinden ders izleme deneyimine sahip katılımcı gruba uygulanmıştır. Bu öğrencilerden elde edilen verilerin yapı geçerliği açımlayıcı faktör analizi ile, güvenirliği ise Cronbach α iç tutarlılık katsayısı formülü kullanılarak test edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda, 20 maddelik testten güvenirliği düşürdüğü tespit edilen 1 madde ölçekten çıkartılmıştır. Son hali ile 19 maddeden oluşan ölçeğin maddelerinin üç alt faktör altında toplandığı belirlenmiştir. Üç faktörlü yapıdaki ölçek toplam varyansın %52.83’ünü açıklamaktadır. Ölçeği oluşturan maddelerin faktör yük değerleri .811-.398 arasında değişmektedir. Ölçek ile elde edilen verilerin Cronbach α testi ile hesaplanan iç tutarlılık katsayısı .895’tir. Hesaplanan değerler Türkçe’ye çevrilen ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğunu göstermektedir.

Anahtar Sözcükler

İnternet bağımlılığı, bağımlılık testi, test uyarlama