EVE DAYALI AİLE EĞİTİMİ PROGRAMININ ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARIN GÜNDÜZ TUVALET KONTROLÜNÜ KAZANMALARINA VE SÜRDÜRMELERİNE ETKİSİ

Nesrin Sönmez
Gerçek İlgi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
Nihal Varol
Gazi Üniversitesi

Özet

Araştırmada, Eve Dayalı Gündüz Tuvalet Kontrolü Aile Eğitimi Programı, zihinsel engelli çocukların gündüz tuvalet kontrolünü kazanmalarına ve kazandıkları tuvalet kontrolünü sürdürmelerine etkisi ve uygulama güvenilirliği ve sosyal geçerlik açılarından değerlendirilmiştir. Araştırmada, tek denekli deneysel desenlerden “AB Deseni” kullanılmıştır. Araştırmanın deneklerini, 3 zihinsel engelli çocuk oluşturmuştur. Araştırma verileri, kaba değerlendirme formu, aile görüşme formu, kuruluk süresi kayıt formu, uygulama güvenirliği formları ve sosyal geçerlik formu ile toplanmıştır. Tümüyle ev ortamında yapılan araştırmanın deney sürecinde, annelere kuruluk kaydı tutma ve çocuğuna tuvalet kontrolü kazandırma becerisi kazandırılmıştır. Anneler kazandıkları bu becerileri kullanarak, çocuklarına gündüz tuvalet kontrolünü kazandırmışlardır. Araştırmada, araştırma verileri, grafiksel olarak gösterilmiş ve grafikler niteliksel olarak yorumlanmıştır.

Anahtar Sözcükler

Zihinsel Engelli Çocukların Eğitimi, Aile Eğitimi, Eve Dayalı Aile Eğitimi, Tuvalet Eğitimi, Gündüz Tuvalet Kontrolü Eğitimi.