ÖĞRETMENLERİN KİŞİLERARASI ÖZ-YETERLİK İNANÇLARININ CİNSİYET, YAŞ, MEZUN OLUNAN OKUL VE MEDENİ DURUM AÇISINDAN İNCELENMESİ

Dr. Adnan Kan
Gazi Üniversitesi
Dr. Burhan Çapri
Mersin Üniversitesi

Özet

Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin “Kişilerarası Öz-Yeterlik” inançlarını, cinsiyet, yaş, mezun olunan okul türü ve medeni durum değişkenlerine göre incelemektir. Araştırma grubu, Mersin’deki ilköğretim, ortaöğretim, özel okul ve dershanelerden seçilen 784 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırma grubunda yer alan öğretmenlere, Brouwers ve Tomic (2002)’in geliştirdiği ve Çapri ve Kan (2006) tarafından Türkçe’ye uyarlaması yapılan “Kişilerarası Öz-Yeterlik Ölçeği” ile öğretmenlerle ilgili bilgilere ulaşmak için araştırmacılar tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” uygulanmıştır. Öğretmenlerin kişilerarası öz-yeterlik inançlarının, cinsiyet, yaş, mezun olunan okul türü ve medeni durum değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını test etmek için bağımsız gruplar için t- testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular sonucunda; öğretmenlerin tüm kişilerarası öz-yeterlik inançlarının cinsiyet, yaş, mezun olunan okul türü ve medeni durum değişkenlerine göre farklılaştığı bulgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler

Öz-Yeterlik, Kişilerarası Öz-Yeterlik, Cinsiyet, Yaş, Medeni Durum.