OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARININ ÖĞRETMENLERİYLE KURDUKLARI İLİŞKİYİ ALGILAMA BİÇİMLERİ

Dr. Derya Şahin
Dr. Şakire Anlıak
Ege Üniversitesi

Özet

Çocuğun sosyal gelişiminde ve okula uyumunda etkili bir role sahip olan öğretmen ile kurduğu ilişkiyi algılama biçimi arasında önemli bir ilişki olduğu varsayımından hareketle yürütülen bu çalışmanın amacı, çocuğun öğretmeniyle kurduğu ilişkiye bakış açısını ortaya koyan bir değerlendirme aracı olarak sınanan “Yarı Yapılandırılmış Oyun Görüşmesi”ni (YYOG) alana kazandırmaktır. Ayrıca özel ve devlet anaokuluna devam eden çocukların öğretmenleriyle kurdukları ilişkileri algılama biçimleri arasında anlamlı bir farklılaşma olup olmadığı sorusuna da bu soru formu kullanılarak yanıt aranmıştır. Çalışmada, İzmir ilinde özel bir anaokuluna ve bir devlet anaokuluna devam 5 ve 6 yaş grubu bedensel, zihinsel, görsel ve işitsel herhangi bir engeli olmayan toplam 153 çocuk katılımcı grubu oluşturmuştur. Eş zamanlı olarak her iki anaokulundaki çocuklarla, öğretmenleriyle kurdukları ilişkileri algılama biçimlerini yansıtan ve bireysel olarak araştırmacılar tarafından yürütülen görüşmeler yapılmıştır. Yüzey geçerliğinin de sağlandığı bu soru formundan elde edilen bulgulara göre özel anaokuluna devam eden çocukların öğretmenleriyle kurdukları ilişkiyi daha olumlu algıladıkları görülmüştür. Bu sonucun kurum kültürünün neden olduğu çeşitli farklılıklardan kaynaklandığı düşünülmüş ve elde edilen bulgular bu doğrultuda tartışılmıştır.

Anahtar Sözcükler

Çocuk-öğretmen ilişkisi, bağlanma, okulöncesi eğitim.