YETİŞKİNLER İÇİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖLÇEĞİ

Dr. Süleyman Yaman
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi
Dr. Yüksel Dede
Cumhuriyet Üniversitesi

Özet

Problem çözme, okul müfredatındaki her ders için en önemli kavramlardan birisidir. Bu nedenle genellikle öğrencilerin problem çözme becerilerinin geliştirilmesi üzerine odaklanılmaktadır. Ancak, sadece öğrencilerin problem çözme becerilerinin değil aynı zamanda yetişkinlerin problem çözme becerilerinin de geliştirilmesi vurgulanmalıdır. Çünkü problem çözme bir sonuç değil aksine bir süreçtir. Bu nedenle bu çalışmanın amacı, yetişkinlerin günlük yaşamlarındaki çeşitli problemlere yönelik problem çözme becerilerini ölçmek amacıyla Likert tipte bir ölçme aracı geliştirmektir. Bunun için, literatür taramasından hareketle bir ön-test oluşturulmuş ve uzmanların değerlendirilmesine sunulmuştur. Uzmanların önerileri doğrultusunda yapılan değişikliklerden sonra, ölçeğin revize edilmesi için 103 yetişkinle bir pilot çalışma yapılmıştır. Ölçek, üzerinde yapılan değişikliklerden sonra, Amasya, Çorum, Sivas ve Tokat illerinde yaşayan 550 yetişkine uygulanmıştır. Bu şekilde, 18 maddeden oluşan bir ölçek geliştirilmiştir. Ölçeğin geçerliğini belirlemek üzere ayırma analizi ve açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonuçları, ölçeğin toplam varyansın %82’sini açıklayan beş faktöre sahip olduğunu göstermiştir. Ölçeğin güvenirlik katsayısı da oldukça iyi düzeyde bulunmuştur (Cronbach Alfa=.88). Buna göre, ölçek hem geçerlik hem de güvenirlik bakımından tatmin edici sonuçlara sahiptir.

Anahtar Sözcükler

Problem çözme, yetişkinler, ölçek, geçerlik, güvenirlik.