LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN BİLGİ OKURYAZARLIĞI BECERİLERİNDEKİ ZORLANMA DÜZEYLERİ

Dr.Meral Güven
Dr.Bahadır Erişti
Anadolu Üniversitesi

Özet

Bilgi okuryazarlığı becerileri bilgi çağı insanının sahip olması öngörülen temel yeterlikler arasında öncelikli bir yere ve öneme sahiptir. İlgili alanyazın incelendiğinde, bilgi okuryazarlığı becerilerinin bireyler için her dönemde önem taşıdığı vurgulanmakla birlikte, bilgi okuryazarı bir bireyin sahip olması beklenilen yeterlik alanlarının eğitim kademelerine göre farklılaştığı görülmektedir. Öğrenim düzeyi yükseldikçe yeterlik alanları çeşitlenmekte ve beklentiler artmaktadır. Bu öğrenim kademelerinden birisi de yükseköğretimdir. Yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin kendilerinden beklenen bilgi okuryazarlığı becerilerine sahip olmaları, öğrenimleri süresince ve mezuniyetleri sonrasında niteliklerini geliştirmeleri bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu noktada, öğrencilerin bilgi okuryazarlığı yeterliklerinin, bilgi okuryazarlığı konusunda zorlanma yaşadıkları alanların ve zorlanma düzeylerinin belirlenmesi, onların niteliklerini geliştirmeye dönük düzenlemelerin yapılabilmesi bakımından önemlidir. Bu araştırma, Anadolu Üniversitesi’nde lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin bilgi okuryazarlığı becerilerindeki zorlanma düzeylerinin kimi değişkenler bakımından belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma, betimsel niteliktedir. Araştırmaya, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünde lisansüstü öğrenim gören 428 öğrenci katılmıştır. Araştırma verileri, Polat’ın (2003) geliştirdiği ve geçerlik ile güvenirlik çalışmaları yapılan “Bilgi Okuryazarlığı Ölçeği” kullanılarak elde edilmiştir. Araştırma sonucunda, lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin bilgi okuryazarlığı konusunda genel olarak zorlanma düzeylerinin düşük olduğu, başka bir deyişle bu alanda yeterli oldukları belirlenmiştir. Lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin bilgi okuryazarlığı becerilerindeki zorlanma düzeylerinde, cinsiyet, öğrenim düzeyi, öğrenim gördükleri alan ve meslek gruplarına göre anlamlı farklılıklar bulunmuştur.

Anahtar Sözcükler

Bilgi okuryazarlığı, Lisansüstü öğrenim öğrencisi, Yaşamboyu öğrenme.