LİSE ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİK DERSİNDE BAŞARISIZLIK NEDENLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Dr. Zeynep Çiğdem Özcan
Dr. İsa Eşme
Maltepe Üniversitesi

Özet

Matematik dersinin, okullarda uygulanan öğretim programlarında büyük önemi ve ağırlığı vardır. Matematik başarısına ilişkin yapılan araştırmalar, bazı etmenlerin matematik başarısını etkileyebildiğini göstermektedir. Bu araştırmanın amacı, lise öğrencilerinin matematik dersindeki başarısını etkileyen etmenlere ilişkin değerlendirmelerini ortaya koymak ve matematik başarısının, bazı değişkenlerle ilişkisini incelemektir. Örneklem grubunu 25 farklı ilde, lise son sınıfta okuyan ve üniversite sınavına hazırlanan, farklı lise ve alan türlerinden seçilen 3.263 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın amacına bağlı olarak veri toplamak için iki araçtan yararlanılmıştır. Bu ölçme araçlarından ilki alanyazın dikkate alınarak oluşturulan matematik başarısızlığının olası nedenlerini içeren 10 maddelik “Matematik ve Fen Derslerindeki Başarısızlığa İlişkin Öğrenci Görüşleri” anketidir (Cronbach α = .60). İkincisi ise fen ve matematik derslerindeki başarısızlığa ilişkin öğrencilerin görüşlerini almak amacıyla sorulan açık uçlu sorudur. Bunun yanı sıra araştırmanın kapsamına alınan öğrencilerin demografik özelliklerini belirlemek için kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Toplanan veriler frekans ve yüzdelere çevrilmiş ve “Ki Kare” testi ile analiz edilmiştir. Bulgular, öğrencilerin başarısızlık nedenleri olarak öncelikle kendileri ile ilgili etmenleri gördüklerini, daha sonra sırasıyla öğretmen, eğitim sistemi ve fiziksel çevre ve teknolojik donanımla ilgili etmenleri belirttiklerini göstermektedir. Matematik başarısı ile cinsiyet arasındaki ilişkiye bakıldığında kız ve erkek öğrenciler arasında sadece notu zayıf olan öğrenciler ile notu çok iyi olan öğrenciler arasında kız öğrencilerin lehine bir farklılık olduğu görülmüştür. Araştırmanın diğer sonuçlarına göre anne ve babanın eğitim düzeyi ile öğrencilerin matematik başarısı arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu bulunmuştur.

Anahtar Sözcükler

Matematik başarısı, Öğrenci görüşleri, Lise öğrencileri.