YARATICI DRAMA TEMELLİ MESLEKİ GRUP REHBERLİĞİNİN LİSE ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ OLGUNLUK PUANLARINA ETKİSİ

Dr. Zeynep Karataş
Dr. Yasemin Yavuzer
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Özet

Bu çalışma ortaöğretime devam eden öğrencilerin, mesleki olgunluk puanlarını arttırmaya yönelik yaratıcı drama yöntemi kullanılarak yapılan mesleki rehberlik programının etkililiğini ortaya koymayı amaçlayan öntest-son test-izleme ve deney kontrol gruplu Split plot modeline dayalı deneysel bir çalışmadır. Veriler deney grubunda 12, kontrol grubunda 12 toplam 24 öğrenciden alınmıştır. Araştırmada Kuzgun ve Bacanlı (1996) tarafından geliştirilen Mesleki Olgunluk Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma kapsamında geliştirilen program yaratıcı drama yönteminin kullanıldığı 8 oturumluk, her bir oturumu 90 dakika olan bir mesleki grup rehberliği programıdır. Yaratıcı drama süreci hazırlık-ısınma, canlandırma, değerlendirme aşamalarından oluşacak şekilde uygulanmıştır. Her oturumda doğaçlamalar, rol oyunları, dans/hareket etkinlikleri, pandomim, grup paylaşımı ve grup tartışmalarına yer verilmiştir. Veriler kovaryans analizi ve eşli gruplar t testi ile çözümlenmiştir. Araştırmada elde edilen bulgular, deney grubunun çalışma sonrasında mesleki olgunluk puanlarının kontrol grubuna göre önemli düzeyde arttığını ve bu durumun 8 hafta sonra yapılan izleme ölçümünde de devam ettiğini göstermiştir.

Anahtar Sözcükler

Yaratıcı drama, Kariyer danışması, Mesleki olgunluk, Lise öğrencisi.