PURDUE OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARI İÇİN BENLİK KAVRAMI ÖLÇEĞİ’NİN YAPI GEÇERLİĞİ

Dr. Zeynep Çiğdem
Özcan Aynur
Eren Gümüş
Çiğdem Kotil
Maltepe Üniversitesi

Özet

Araştırmanın amacı Cicirelli tarafından geliştirilen Purdue Okul Öncesi Çocukları İçin Benlik Kavramı Ölçeği’nin (POBKÖ) Türkiye’deki 5-6 yaş çocuklarında yapı geçerliğini test etmektir. Bu amaçla önce, Ölçeğin 40 maddelik formu ile okul öncesi düzeydeki 140 çocuktan toplanan verilere açımlayıcı faktör analizi (AFA) uygulanmış, elenen maddeler sonunda ölçeğin 16 maddelik formu ile 183 çocuğun bulunduğu ikinci bir örneklem grubundan veri toplanmış ve doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ile model sınanmıştır. Yapılan AFA sonucunda belirlenen 4 faktörün birlikte varyansın %52,13’ünü açıkladığı bulunmuştur. Aynı alt ölçekte yer alan madde içeriklerine göre birbirleri ile tutarlı oldukları ve 1. faktörün “Sosyal Yeterlik” olarak; ikinci faktörün “Akademik Yeterlik” olarak, üçüncü faktörün “Fiziksel Yeterlik” olarak ve dördüncü faktörün de “Anne Kabulü” olarak adlandırılabileceği görülmüştür. POBKÖ’nün açımlayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen 16 maddeli dört boyutlu yapısı doğrulayıcı faktör analizi (DFA) ile sınanmış ve DFA sonuçlarına göre modelin iyi uyum değerleri ürettiğini ve ölçeğin birbirinden bağımsız dört boyutlu yapısının olduğunu doğrulamıştır. Ölçeğin iç tutarlılık güvenilirliğine bakıldığında araştırmalar için yeterli Cronbach-Alpha değerleri ürettiği söylenebilir. Türkiye’deki 5-6 yaş çocuklarında yeterli yapı geçerliğine sahip olan POBKÖ’nün 5-6 yaş okul öncesi dönem çocuklarında ortaya çıkan dört boyutlu yapısının alanyazın ile tutarlı olduğu görülmüş ve ilgili araştırma bulgularına göre tartışılmıştır.

Anahtar Sözcükler

Okul öncesi, Benlik kavramı, Ölçek, Yapı geçerliği.