BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI VE EĞİTİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Evren Şumuer
İlker Yakın
Dr. Soner Yıldırım
Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Özet

Bu araştırmada Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) bölümünde öğrenim gören son sınıf öğrencilerinin demografik özelliklerini, öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını ve eğitime ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Türkiye’deki 16 üniversitenin Eğitim Fakültelerinin BÖTE bölümüne devam eden 413 son sınıf öğretmen adayına Eğitim Fakülteleri Öğrenci Profili Araştırması anketi uygulanmıştır. Toplanan veriler Ki Kare” testi ve t-test ile analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; öğretmen adaylarının çoğunluğunun erkek öğrencilerden oluştuğu; ek puan verilen mesleki- teknik ve genel liselerden mezun oldukları belirlenmiştir. Öğretmenlik Mesleğine yönelik tutumlar açısından katılımcıların büyük çoğunluğu BÖTE bölümünü öğretmen olma isteği, iş bulma olanağının fazla olması ve ÖSS puanı nedenleriyle seçtiklerini belirtmişlerdir. Eğitime ilişkin görüşler açısından öğretmen adaylarının liberal eğitim görüşlerini daha çok benimsedikleri sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Sözcükler

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE), Demografik özellikler, Öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlar, Eğitime ilişkin görüşler.

TAM METİN