PROBLEME DAYALI ÖĞRENMEDE ÖĞRENCİLERİN BİREYSEL FARKLILIKLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİSİ VE GÜDÜLENMEYE ETKİSİ

Dr. Şerife Ak
Adnan Menderes Üniversitesi

Özet

Bu araştırmada bilgisayar destekli Probleme Dayalı Öğrenmede (PDÖ) üniversite öğrencilerinin önbilgi düzeylerinin ve öğrenme yaklaşımlarının problem çözme becerileri ve güdülenmelerine olan etkileri incelenmiştir. Araştırmada 3x3 faktöryel desen kullanılmıştır. Araştırmanın 5 hafta süren deneysel işlemleri, “Eğitsel Yazılımların Tasarımı Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi” dersini alan 83 üniversite öğrencisi üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen “Öğrenme Yaklaşımları Ölçeği”, “Probleme Dayalı Öğrenmeye Yönelik Güdülenme Ölçeği”, “Önbilgi Testi” ve Heppner ve Peterson tarafından geliştirilen “Problem Çözme Envanteri” kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde t testi, tek faktörlü ANOVA, tekrarlı ölçümler için iki faktörlü ANOVA ve MANOVA gibi parametrik test teknikleri kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, PDÖ uygulamasının öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmede ve güdülenme düzeylerini artırmada önemli bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin önbilgi düzeylerinin ve öğrenme yaklaşımlarının problem çözme becerisine ilişkin algı ve güdülenmeleri üzerinde ortak etkilerinin bulunmadığı ortaya çıkarılmıştır. Bu bulguya dayanarak bu araştırma grubu için baskın öğrenme yaklaşımları ve önbilgi düzeyleri ne olursa olsun bütün öğrencilerin, problem çözme becerisine ilişkin algıları ve güdülenme açısından probleme dayalı öğrenmeden olumlu şekilde etkilendiği söylenebilir.

Anahtar Sözcükler

Probleme dayalı öğrenme, Öğrenme yaklaşımları, Problem çözme becerisi, Güdülenme.

TAM METİN