BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNDE KULLANILAN ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ

Dr. İbrahim Yaşar Kazun
Cem Şenol
Fırat Üniversitesi

Özet

Bu araştırma, Bilim ve Sanat Merkezlerinde görev yapan öğretmenlerin üstün yetenekliler eğitiminde başvurulan yöntem ve teknikleri kullanma sıklıklarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Betimsel özellikte olan çalışmada tarama (survey) yönteminden yararlanılmıştır. Araştırmanın evrenini, 2010-2011 eğitim-öğretim yılında Türkiye’de bulunan 61 Bilim ve Sanat Merkezlerinde görev yapmakta olan 675 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise, Türkiye’deki 61 Bilim ve Sanat Merkezlerinden random yöntemiyle seçilen 24 Bilim ve Sanat Merkezlerinde görev yapan öğretmenlerden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, öğretmenlerin kişisel bilgileri, üstün yetenekliler eğitiminde başvurulan yöntem ve teknikleri kullanma sıklıkları ile ilgili maddelerden oluşan, araştırmacı tarafından hazırlanan bir anket kullanılmıştır. Araştırmaya 318 öğretmen katılmıştır. Verilerin analizinde frekans, yüzde, aritmetik ortalama teknikleri ile varyans analizi, t-testi, Kruskall Wallis-H (KWH), Mann Whitney U (MWU) ve Scheffe testleri kullanılmıştır. Araştırma sonunda, öğretmenlerin gözlem yöntem-tekniğini en fazla, yapılandırılmış grid yöntem-tekniğini ise en az sıklıkta kullandıkları ortaya çıkmıştır. Öğretmenlerin, üstün yetenekli öğrencilerin eğitiminde başvurulan proje tabanlı öğrenme, probleme dayalı öğrenme, soru cevap, öz değerlendirme, görüşme, portfolyo, grup değerlendirme, poster, tartışma, deney, beyin fırtınası, drama, görsel sunumlar yöntem ve tekniklerini ise sık sık kullandıkları belirlenmiştir. Öğretmenler, kavram haritaları, düz anlatım, rubrik, tutum ve ilgi testleri, kontrol listeleri, akran değerlendirme, seminer çalışmaları, gezi, otobiyografi, tanılayıcı dallanmış ağaç yöntem ve tekniklerini ise bazen kullanmaktadırlar.

Anahtar Sözcükler

Üstün yeteneklilerin eğitimi, Üstün yetenekliler eğitiminde başvurulan yöntem ve teknikler, Bilim ve Sanat Merkezleri.

TAM METİN