ÖĞRETİM SÜRECİNE BİT ENTEGRASYONU AÇISINDAN ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ VE MESLEKİ GELİŞİM

Hale Ilgaz
Ankara Üniversitesi
Dr. Yasemin Usluel
Hacettepe Üniversitesi

Özet

Öğretim süreçlerine Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin (BİT) entegrasyonunun eğitsel, yönetsel ve izleme değerlendirme çalışmaları açısından önemli katkı sağladığı ve öğretmenlerin bu süreçte anahtar konumda olduğu bilinmektedir. Buradan hareketle çalışmada, BİT’in öğrenme-öğretme süreçlerine entegrasyonunun sağlanabilmesi için halihazırdaki öğretmen yeterliklerinden hareket ederek, hem yeterlikler hem de mesleki gelişimle ilgili öneriler geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Öğretmen yeterliklerinin incelenmesi için uluslararası ve ulusal çalışmalar temele alınmıştır. Uluslararası öğretmen yeterlikleri için UNESCO’nun “Öğretmenler için BİT Yeterliği Standartları Projesi”, Avrupa Birliği’nin, “Eğitim ve Öğretim 2010” çalışma programının uygulanmasıyla ilgili ortak raporu ve “Uluslararası Eğitimde Teknoloji Topluluğu” nun geliştirdiği, “Öğretmenler için Performans Göstergeleri” temel alınmıştır. Ulusal anlamda Türkiye’de öğretmen yeterlikleriyle ilgili olarak yapılan çalışmalardan, MEB’in öğretmen yeterlikleri temel alınmıştır. İnceleme sürecinde 2000 ve 2011 yılları arasında EBSCOhost ve ISI-Web of Knowledge veri tabanları kullanılarak tarama yapılmıştır. Literatür taraması sürecinde “öğretmen yeterlikleri, teknoloji entegrasyonu, mesleki gelişim, öğretmen eğitimi” anahtar kelimeleri kullanılmıştır. Bu inceleme süreci sonucunda öğrenme-öğretme süreçlerine BİT entegrasyonunun sağlanabilmesi için öğretmen yeterlikleri ve mesleki gelişim ile ilgili önerilerde bulunulmuştur. Öneriler geliştirilirken hem öğretmen yetiştiren kurumlar hem de hizmet içi eğitim programları dikkate alınmıştır.

Anahtar Sözcükler

BİT entegrasyonu, Öğretmen yeterlikleri, Mesleki gelişim.

TAM METİN