İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM OKULLARININ EĞİTİM PROGRAMLARINDA ÖĞRENME STRATEJİLERİ

Prof. Dr. Bekir Özer
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
bozer@anadolu.edu.tr

Özet

Etkili öğrenmenin en önemli öğesi, öğrenmeyi öğrenmedir. Öğrenmeyi öğrenme de, öğrencinin öğrenmelerinde yararlanabileceği çeşitli öğrenme stratejilerini kapsar. Öğrenciler, okullarda etkili öğrenmeyi gerçekleştirebilmek için öğrenme stratejilerini öğrenme ve kullanma gereksinmesi içindedirler. Bu araştırmada ilköğretim okulları ile liselerin eğitim programlarında öğrenme stratejilerinin öğretimine yeterince yer verilip verilmediğinin saptanması amaçlanmıştır. Araştırma, 20012002 öğretim yılında Eskişehir'deki okullarda görev yapan 349 öğretmenin anket aracılığıyla görüşleri alınarak gerçekleştirilmiştir.Toplanan verilerin çözümlenmesi sonunda, ilköğretim okulları ile liselerin eğitim programlarında öğrenme stratejilerinin öğretimine az yer verildiği, öğretmenlerin okullarda öğrencilere öğrenme stratejilerini öğretmenin yararlı ya da gerekli olacağını düşündükleri, öğretmenlerin öğrenme stratejilerini etkili biçimde öğretebilecek düzeyde yeterli olmadıkları ve öğrenme stratejileriyle ilgili olarak düzenlenecek bir hizmet içi eğitim programına katılmaya gereksinme duydukları ortaya çıkmıştır.

Anahtar Sözcükler
Öğrenmeyi öğrenme, öğrenme stratejileri,
öğrenme stratejilerinin öğretimi.

TAM METİN