GENEL LİSELER VE MESLEK LİSELERİNİN ÖRGÜTSEL ÖĞRENME DÜZEYLERİ BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

Sezer Köse Biber
Burak Şişman
Dr. Sevinç Gülseçen
İstanbul Üniversitesi

Özet

Eğitim kurumlarının yeni bilgilerin üretildiği ve bu bilgilerin en çok kullanıldığı yerler olduğu göz önünde bulundurulduğunda, günümüz eğitim örgütlerinin geleneksel yapılarını değiştirerek bilgi yönetimi süreçlerini uygulamaları ve örgütsel öğrenmeyi gerçekleştirmeleri gerektiği kaçınılmazdır. Ülkemizde örgütsel öğrenme ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde okulları konu alan araştırma sayısının yetersiz olduğu görülmektedir. Bu bağlamda araştırmada, düz ve meslek liselerinin örgütsel öğrenme düzeylerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışmanın, okullarımızın örgütsel öğrenme düzeylerinin belirlenmesi ve yapılan iyi uygulamaların diğer okullara ve bu konu ile ilgili yapılacak çalışmalara örnek teşkil etmesi bakımından önemli olduğuna inanılmaktadır. Araştırmada genel tarama modeli kullanılmıştır. Düz ve meslek liselerinin örgütsel öğrenme düzeylerinin karşılaştırılması amacıyla İstanbul ilindeki düz ve meslek liselerinden ÖSS (Öğrenci Seçme Sınavı) sonuçlarına göre ilk, orta ve son sırada yer alan ikişer okul seçilmiş ve araştırma toplam 12 okulda gerçekleştirilmiştir. Bu okullarda görev yapan yönetici ve öğretmenler ile bu okullarda öğrenim gören öğrenciler ve bu öğrencilerin velilerine, Kale (2003) tarafından geliştirilen anketler uygulanmıştır. Örgütsel öğrenme boyutları; okul yapısı, takım çalışması ve işbirliği, politikalar ve kaynaklar, okul liderliği ile bilgi ve beceriler olarak belirlenen bu anketlerin Kale (2003) tarafından yapılan çalışma doğrultusunda geçerli ve güvenilir birer ölçme aracı olduğu belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar, meslek liselerinin örgütsel öğrenme düzeylerinin düz liselere göre daha iyi olduğunu ortaya koymaktadır

Anahtar Sözcükler

Bilgi yönetimi, Örgütsel öğrenme, Kurumsal öğrenme, Lise

TAM METİN