ONLİNE SENARYO SİMÜLASYON ALIŞTIRMALARI: GÜVENLİK ÇALIŞMALARINDA ÖĞRENİM GÖREN YETİŞKİNLER İÇİN FAYDALAR

Dr. Irmak Renda-Tanali
Maryland Üniversitesi, Yetişkin Eğitimi Fakültesi

Özet

Bu araştırma, senaryo bazlı online simülasyon alıştırmaları aracılığıyla öğrencinin öğrenmesinde maddi (somut) faydalar sağlanabileceği varsayımına dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Ders kitaplarının ve derslerin acil durum ve kriz senaryolarının birden çok akademik disiplini ilgilendiren, içeriğe bağımlı, zamana duyarlı, dinamik doğasını yeterli bir şekilde kapsamadığı anlaşıldığından; bu araştırma online alıştırma simülasyon araçlarının, lisans ve lisansüstü seviyelerinde güvenlik ile ilgili çalışmalara, acil durum yönetimine ve ceza yargılamasına yönelik gerçek faydasını değerlendirmeye çalışmıştır. Söz konusu çalışma, online (bilgisayarlı) simülasyon bazlı alıştırmaları kullanan 3 derse dayalı olup bunların 1’i uzaktan ve online eğitim sunan, Birleşik Devletler’in en büyük devlet üniversitesi olan University of Maryland University College’ta (UMUC) lisansüstü Ulusal Güvenlik Yönetimi/Biyo-emniyeti ve Biyo-savunma programı uzmanlığında, 2’si ise lisans düzeyinde Ceza Yargılama programında sunulmuştur. Uygulanan anketi toplam 95 öğrenci (toplam 282 örneklemden) cevaplamıştır. Öğrencilerin çoğunluğu senaryo simülasyon alıştırmalarının, malzemeleri daha iyi anlamalarına yardımcı olduğu, gerçek dünya deneyimini simule ettiği, görselleştirmeye ve kavramsallaştırmaya katkıda bulunduğu, iletişim ve fikir birliği sağlama becerilerinin yanı sıra karar verme becerilerini de geliştirdiği konusunda hemfikir olmuşlardır. Bu araştırmadan elde edilen sayısal veriler üzerinde kapsamlı korelasyon analizleri gerçekleştirilmiştir. Öğrenci demografileri ile alıştırmanın bireysel özelliklerine ilişkin memnuniyet derecesi arasında ilişki olduğunu gösteren ilginç bulgular elde edilmiştir. Bu araştırmadan elde edilen istatistikler ileride online senaryo bazlı simülasyon araçlarının etkinliğini değerlendirecek daha ayrıntılı çalışmalar için bir temel oluşturabilir.

Anahtar Sözcükler

Yetişkin eğitimi, Uzaktan eğitim, Online eğitim, Simülasyon, Senaryoya dayalı öğrenme.

TAM METİN