KARMA EĞİTİM ORTAMLARINDA TAKIM ÇALIŞMASINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Dr. Filiz Varol
Fırat Üniversitesi

Özet

Yüzyüze, online ya da karma eğitim ortamlarında, takım çalışmasını etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bu faktörlerin bazıları iletişim, dinleme, güven, roller, stresi kontrol edebilme, sosyal beceriler, genel hatalar ve motivasyondur. Bu çalışmanın amacı karma eğitim ortamında takım çalışmasını etkileyen faktörleri araştırmaktır. Bu çalışma kapsamında göz önüne alınan faktörler: uzmanlık, güvenilirlik, koordinasyon, grup uyumu, grup atosferi ve bilişsel kapılmaseviyesidir. Bu çalışmaya okul öncesi öğretmenliği bölümünde eğitim görmekte olan 60 öğretmen adayı katılmıştır. Dönem boyunca bazı etkinlikler grup içi bazılarıda gruplar arası tamamlanmıştır. Türkçe’ye uyarlanmış ve geçerlik-gğvenirlik çalışmaları diğer araştırmacılar tarafından yapılmış olan dört ayrı ölçek veri toplanması amacı ile kullanılmıştır. Bu ölçekler Bilişsel kapılma ölçeği, grup uyumu ölçeği ve grup atmosferi ölçeği ve geçişken bellek ölçeğidir. Her bir grup çalışmasından sonra katılımcıların bu ölçekleri doldurmaları istenmiştir. Bu çalışmada özellikle online ortamda tamamlanan grup çalışmalarından elde edilen veriler kullanılmıştır. Elde edilen veriler temizlendikten sonra korelasyon ve çoklu doğrusal regresyon yöntemleri kullanılarak analizler yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar götermiştir ki, katılımcıların sosyal medyaya yönelik bilişsel kapılma oranı, sosyal medyadaki paylaşım yapma oranlarını etkilememektedir. Ayrıca, grup uyumu ile geçişken bellek ölçeklerinden elde edilen verilerin anlamlı olarak birbiri ile ilişkili olduğu ortaya çıkmıştır.

Anahtar Sözcükler

Karma eğitim, Sosyal medya, Takım çalışması, Takım temelli öğrenme.

TAM METİN