ETKİLEŞİMLİ TAHTALARIN KULLANIMINA İLİŞKİN ALINAN HİZMETİÇİ EĞİTİMİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Cemal Tatlı
Muş Alparslan Üniversitesi
Dr. Eylem Kılıç
Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Özet

Bu araştırmanın amacı Fırsatları Arttırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) projesi kapsamında etkileşimli tahtaların kullanımına yönelik verilen hizmet içi eğitimin öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirmektir. Bu çalışmada, nitel araştırma yöntemi ve veri toplama amacıyla görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formu 15 sorudan oluşmaktadır ve form uygulanmadan önce eğitim bilimleri alanında doktora yapmış üç uzman görüşüne sunulmuş, gerekli değişiklikler yapılarak uygulanmıştır. Çalışmanın verileri 2012-2013 eğitim- öğretim yılı Van Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı FATİH Projesi pilot uygulama okulları kapsamında 3 ayrı okulda 15 öğretmenle görüşülerek elde edilmiştir. Yapılan araştırmada öğretmenlerin kendilerini teknolojik açıdan yeterli gördükleri, etkileşimli tahta kullanımı ile ilgili aldıkları eğitimin etkileşimli tahtayı etkin bir şekilde kullanma konusunda yetersiz olduğu, etkileşimli tahtada kullanılan içeriklerin öğretmenler tarafından hazırlandığı, etkileşimli tahtayı en çok görsel ve işitsel materyalleri sunma ve yazı yazmada kullandıkları, etkileşimli tahtanın derste kullanımının öğrencilerin derse karşı tutumunu ve motivasyonunu olumlu yönde etkilediği ve genel olarak öğretmenlerin etkileşimli tahtanın eğitimde kullanımının eğitime pozitif bir ivme kazandırdığı için çok daha önceden sınıfta kullanılması gereken bir teknoloji olarak gördüklerini söylemişlerdir. Ayrıca öğretmenler, etkileşimli tahtanın kullanımı konusunda yaşadıkları problemlerin donanımsal ve yazılımsal olduğunu belirtmiştir. Hizmet içi eğitim konusunda ise, görüşülen öğretmenlerin tamamı aldıkları eğitimin teorik olduğunu, uygulama boyutunun olmadığını ve eğitimin iki güne sıkıştırıldığını belirtmiştir. 10 öğretmenden 9’u verilen eğitimin etkileşimli tahtayı tanıma konusunda yararlı olduğunu, bir öğretmen ise verilen eğitimin kendisi için bir yarar sağlamadığını belirtmiştir.

Anahtar Sözcükler

Etkileşimli tahta, Hizmet içi eğitim, Öğretmen algıları.

TAM METİN