KUZEY KIBRIS’TAKİ OKULLARDA ÖĞRENCİ MERKEZLİ ÖĞRETİMİN UYGULANMASINI ENGELLEYEN ETMENLER

Dr. Gulen Onurkan Aliusta
Dr. Bekir Ozer

Doğu Akdeniz Üniversitesi

Abstract

Kuzey Kıbrıs’ta en büyük eğitim reformu olarak kabul edilen öğrenci-merkezli öğretim (ÖMÖ), eğitimin kalitesini artırmak amacıyla 2005 yılında okullarda uygulamaya konmuştur. ÖMÖ’nün okullarda uygulamaya konmasından bu yana Kıbrıs Türk eğitim sistemine uygunluğu konusunda öğretmenlerden sürekli yakınmalar gelmektedir. Öğretmenlere göre, ÖMÖ’nün sınıftaki öğretme ve öğrenme sürecinde uygulanmasını engelleyen önemli etmenler bulunmakatadır. Ne yazık ki, ÖMÖ’nün uygulanması ile ilgili yapılmış az sayıda görgül çalışma bulunmaktadır. Özellikle, ÖMÖ’nün etkili bir biçimde uygulanmasını engelleyen etmenleri ortaya çıkarmaya dönük yapılan çalışmalar pek bulunmamaktadır. Bu nedenle bu araştırma, ÖMÖ’nün genel liselerde uygulanmasını engelleyen etmenlerin öğretmen görüşlerine dayalı olarak belirlenmesini amaçlamaktadır. Bu çalışmada örnek olay yöntemi kullanılmıştır. Çalışmaya toplam 33 öğretmen katılmış ve gerekli veriler yarı-yapılandırılmış görüşmeler aracılığıyla toplanmıştır. Çalışmada elde edilen sonuçlar, ÖMÖ’nün sınıflarda uygulanmasını engelleyen birbiriyle ilişkili etmenlerin olduğunu ortaya koymuştur. “Öğrenci profili”, “eğitim programı”, “öğretmenler”, “eğitim kaynakları”, “anne-babalar” ve “sınıfların yapısı”, uygulamayı engelleyen etmenler olarak belirlenmiştir. Çalışmanın önemli bir bulgusu da, öğretmenlerin ÖMÖ’yü sınıflarında tam olarak uygulayabilmeleri için yeterli eğitimi almadıklarına inanmalarıdır.

Anahtar Sözcükler

Öğrenci-merkezli öğretim, Yapılandırmacılık, Liseler, Kuzey Kıbrıs

TAM METİN