OKULA YENİ BAŞLAYAN ÖĞRENCİLERİN DOĞUM AYLARI İLE ÖĞRENCİ BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Sultan Demircan
Dr. Eda Gürlen
Funda Uysal
Hacettepe Üniversitesi

 

Özet

Öğrenciler ilkokula farklı yaşlarda başlamaktadırlar. Türkiye'de ilkokul eğitimi Eylül ayında başlamaktadır ve okula yalnızca yılın belli bir tarihinde öğrenci kabul edilmesinden dolayı aynı yıl okula başlayan öğrencilerin yaşları arasında doğum aylarına göre ay olarak yaş farklılıkları ortaya çıkmaktadır. Bu çalışma aynı yıl ilkokula başlayan öğrencilerin doğum ayları ile 13 ya da 14 yaşında girdikleri Seviye Belirleme Sınavından (SBS) elde ettikleri puanlar arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılmıştır. Alanyazında bu konuyla ilgili birçok çalışma bulunmasına karşın ülkemizde okula başlama yaşı/ayı ile başarı arasındaki ilişkiyi gösteren çok fazla çalışma bulunmadığı görülmektedir. Çalışmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Ankara Altındağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı üç Anadolu Lisesi'ne devam eden 425 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma öğrencilerin doğum tarihleri ve SBS puanlarına ilişkin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden elde edilen verilere dayanmaktadır. Araştırmada verilerin analizi için SPSS 20.0 paket programı kullanılmıştır. Öğrenciler doğum aylarına göre 4 gruba ayrılmış ve bu dört grup arasında fark olup olmadığını test etmek amacıyla da tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin doğum ayı ile SBS puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Okula ay olarak en büyük başlayanların bulunduğu dördüncü grup ile en küçük başlayanların bulunduğu birinci grup arasında fark çıkmazken, iki ile dört ve üç ile dört grupları arasında fark bulunmuştur.

Anahtar Sözcükler

Okula başlama ayı, Doğum ayı, Öğrenci başarısı.

TAM METİN