ÖĞRETMEN ADAYLARI İÇİN ÇEVRE SORUMLULUĞUNA BAĞLI TÜKETİM BİLİNCİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Dr. Esra Özay Köse
Dr. Şeyda Gül
Atatürk Üniversitesi

 

Özet

Bu çalışmanın amacı tıp fakültesi öğrencilerinin genel mesleksel yeterliklere ilişkin öz yeterlik inancı ve önem algısını ölçen çift taraflı, geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2010-2011, 2011-2012 ve 2012-2013 akademik yıllarında Hacettepe Üniversitesi iyi hekimlik uygulamaları dersini almış 686 dönem III öğrencisi oluşturmaktadır. Ölçek maddeleri literatür araştırması ve uzman görüşlerine dayalı olarak hazırlanmıştır. Genel mesleksel yeterliklere ilişkin öz yeterlik inancı ve önem algısı ölçeğinin son hali 17 madde içermektedir. Öğrencilerden çift taraflı ölçeği aynı genel mesleksel yeterlik cümlelerini değerlendirerek doldurmaları beklenmektedir. Ölçeğin geçerliği ve güvenirliği için Conbach Alfa, düzeltilmiş madde korelasyonları hesaplamaları yapılmıştır. Sonuçlar ölçeğin her iki tarafı için ayrı ayrı elde edilmiştir. Faktör analizi ve madde ölçek korelasyonları ölçeğin her iki atarafının da tek faktörlü ve 17 maddeden oluştuğunu göstermiştir. Cronbach Alfa güvenirlik katsayıları ve hesaplanan madde ölçek korelasyonları ölçeğin her iki tarafının da geçerli ve güvenilir olduğunu göstermiştir.

Anahtar Sözcükler

Çevre sorumluluğu, Öğretmen adayları, Ölçek geliştirme, Tüketim bilinci.

 

TAM METİN