TIMSS 2011 FEN UYGULAMASINDA CİNSİYETE GÖRE FARKLILAŞAN MADDE FONKSİYONUNU AÇIKLAYAN DEĞİŞKENLER

Dr. Seher Yalçın
Dr. Ezel Tavşancıl

Ankara Üniversitesi

Özet

Bu çalışmanın amacı, 2011 yılı Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) Türkiye 8. sınıf örnekleminde, cinsiyete göre fen maddelerinde farklılaşan madde fonksiyonu (FMF) olup olmadığını, FMF varsa seçilen öğrenci ve okul özelliklerinin FMF gösteren maddelerdeki FMF'nin kaynağını açıklama durumunu çok düzeyli modeller çerçevesinde tespit etmek ve maddelerdeki FMF'nin olası kaynağını yargısal yaklaşımla da belirlemektir. Betimsel araştırma modelinde olan araştırmanın evreni, 2011 yılında Türkiye'de 8. sınıfta öğrenim gören tüm öğrencilerdir. Bu araştırmanın örneklemi, TIMSS 2011 Türkiye uygulamasından oluşmaktadır. TIMSS örneklemi, 2011 yılındaki TIMSS uygulamasına katılması için coğrafi bölgelere ve okul türlerine göre tabakalandırılarak seçilen, 8. sınıf düzeyinde 239 okul ve 6928 öğrenciden oluşmaktadır. Tüm maddeler için FMF, çok düzeyli modelleme yaklaşımında tam Bayes tahminiyle belirlenmiştir. FMF analizleri, tüm kitapçıklar için WinBUGS programı ile yapılmıştır. Araştırma sonucu, FMF gösteren 39 maddenin cinsiyete göre dağılımının eşit olduğu görülmüştür. Öğrenci düzeyinde ele alınan değişkenler iki maddenin FMF gösterme durumunu açıklamıştır. Erkekler lehine FMF olan bu iki madde artık FMF göstermemektedir. Öğrenci düzeyindeki "fene karşı kendine güven" değişkeni, en fazla sayıda maddenin FMF gösterme durumunu açıklamıştır. Okul düzeyinde ele alınan "okul kaynakları" değişkeninin, bazı maddelerin cinsiyete göre FMF gösterme durumu ile ilişkili olduğu görülmüştür. Uzmanlardan alınan görüşler, bazı maddelerde istatistiksel sonuçlarla tutarlıyken bazı maddelerde istatistiksel sonuçtan farklı olup bazı maddelerde ise uzmanların kendi aralarında görüş farklılıkları olduğu saptanmıştır.

Anahtar Sözcükler

Çok düzeyli modeller, Fen bilimleri, Farklılaşan madde fonksiyonu, TIMSS 2011.

TAM METİN