FEN TABANLI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ MODÜLLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

İsa Deveci
Muhammet Nair Zengin
Dr. Salih Çepni

Uludağ Üniversitesi

Özet

Günümüzde artan nüfus sonucunda ortaya çıkan ve gelecekte daha da büyüyeceği öngörülen işsizlik sorunu karşısında, erken yaşlardan itibaren bireylerin istihdam edilmelerini sağlayacak özelliklerle donatılmış olması anlayışı gündeme gelmektedir. Bu anlayışın izleri eğitim programlarında da kendini göstermeye başlamıştır. Bu duruma ülkemizdeki 2013 fen bilimleri programında yaşam becerileri adı altında yer alan "Girişimcilik" kavramı örnek gösterilebilir. Bu kavrama programda yer verilmesine rağmen, programın içeriğinde girişimcilik konusunda öğretmenlerin ne yapacaklarına ilişkin herhangi bir bilgi yer almamaktadır. Dolayısıyla öğretmenlere yol gösterecek ve ilham kaynağı olacak eğitim modüllerine ihtiyaç duyulduğu söylenebilir. Bu kapsamda araştırmanın amacı; öğrencilerde girişimcilik, girişimci özellikler, girişimci bireyler ve yenilikçi fikirler hakkında farkındalık yaratmaya yönelik eğitim modülleri geliştirmek, uygulamak ve böyle bir materyal sayesinde öğrencilerin ortaya koyabildikleri yenilikçi fikirleri tanıtmaktır. Araştırmaya 44 yedinci sınıf öğrencisi katılmıştır. Uygulama süreci beş hafta sürmüştür. Ayrıca araştırmacı öğretmenin gözlem notlarından; öğrencilerin süreçte aktif oldukları, ödev konularını ilginç buldukları, kendilerini girişimci birey olup olmama konusunda değerlendirmeye çalıştıkları ve yaşlarına göre yaratıcı olan girişimci fikirler ortaya koyabildikleri görülmektedir. Bu sonuçlara bağlı olarak girişimcilik konulu ödev uygulamalarının her okulda rahatlıkla uygulanabileceği ve öğretmenlerin kendilerine özgü girişimci etkinlik, görev ve ödevler tasarlayabilecekleri söylenebilir. Ayrıca geliştirilen modüllerin girişimci özelliklerden hangilerini geliştirmede daha etkili olduğunu belirlemeye yönelik araştırmalar yürütülebilir.

Anahtar Sözcükler

Eğitim Modülü, Fen eğitimi, Girişimcilik, Öğretmen eğitimi.

TAM METİN