ÜÇÜNCÜ ULUSLARARASI MATEMATİK VE FEN ÇALIŞMASINDA
TÜRK ÖĞRENCİLERİN BAŞARI DÜZEYLERİNİ ETKİLEYEN ETMENLER

Prof.Dr. Giray Berberoğlu
Araş.Gör. Özgür Çelebi
Araş.Gör.Ertuğrul Özdemir
Araş.Gör. Emel Uysal
Araş.Gör. Betül Yayan
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Eğitim Fakültesi

Özet

Bu çalışmada Üçüncü Uluslararası Fen ve Matematik Çalışmasından (TIMSS) elde edilen Türkiye verileri Doğrusal Yapısal Modelleme yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Bu analizin amacı sekizinci sınıf öğrencilerinin Fen ve Matematik alanlarındaki başarılarını belirleyen etmenlerin ortaya çıkarılmasıdır. Fen ve Matematik başarıları için veriye uyum sağlayan iki model yorumlanmıştır. Matematik ve Fendeki başarıyı yordayan iki önemli değişken başarı-başarısızlık algısı ve sosyo-ekonomik düzeydir. Diğer yandan, proje çalışmaları, sınıf içi tartışma, sınıf içi grup çalışmaları gibi öğrenci merkezli etkinlikler kapsamında ele alınabilecek etkinliklerin sıklığı arttıkça Türk öğrencilerinin başarı düzeyleri düşmektedir. Bu sonuç, eğitim sistemi içerisinde kullanılan yöntemlerin öğretmen yeterlikleri ve öğrenci beklentileri açısından tekrar gözden geçirilmesi gerektiğine işaret etmektedir.

Anahtar Sözcükler
Fen ve Matematik Başarısı, Doğrusal Yapısal Modelleme

TAM METİN