BİLİMSEL EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Yrd. Doç. Dr. Deniz Deryakulu
Araş. Gör. Dr. Fatma Hazır Bıkmaz
Ankara Üniversitesi

Özet

Bu çalışmanın amacı, Pomeroy’un (1993) Bilimsel Epistemolojik İnançlar Ölçeği’ni Türkçe’ye uyarlayarak geçerlik ve güvenirliğini belirlemektir. Ölçeğin İngilizce olan özgün formu toplam 50 maddeden oluşmaktadır. Özgün ölçek öncelikle Türkçe’ye çevrilmiş, ardından dil, ölçme-değerlendirme ve araştırma yöntembilim alanlarında uzman dört öğretim üyesine incelettirilmiştir. Uzmanların önerileri doğrultusunda ölçek üzerinde bir takım düzeltmeler yapıldıktan sonra İngilizce ve Türkçe formlar arasındaki eşdeğerliğin saptanması için ODTÜ öğrencilerinden seçilen küçük bir grup (n=15) üzerinde bir hafta arayla iki uygulama gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin geçerlik ve güvenirliğini saptamak üzere ise 204 sınıf öğretmeni üzerinde bir çalışma yürütülmüştür. Yapılan faktör analizi sonucunda, ölçeğin tek faktörlü bir yapı gösterdiği ve 30 maddeden oluştuğu saptanmış, Cronbach Alfa içtutarlılık katsayısı ise.91 olarak hesaplanmıştır.

Anahtar Sözcükler
Bilimsel epistemolojik inançlar ölçeği

TAM METIN