ÖĞRENCİLERİN CEBİRSEL SÖZEL PROBLEMLERİ DENKLEM OLARAK YAZARKEN KULLANDIKLARI ÇÖZÜM STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİ


Dr. Yüksel Dede
Cumhuriyet Üniversitesi

Özet

Cebirsel sözel problemler, matematik müfredatının önemli bileşenlerindendir. Cebirsel sözel problemlerin öğrenimi, aritmetikten cebire geçiş için bir kolaylık sağlamaktadır. Ancak, yapılan araştırmalar her düzeydeki öğrencilerin cebirsel sözel problemleri anlamada ve çözümlerini bulmada zorlandıklarını göstermektedir. Bu çalışmada ise öğrencilerin cebirsel sözel problemleri, denklem olarak yazarken kullandıkları çözüm stratejileri belirlenmeye çalışılmıştır. Bunun için, 5 adet açık-uçlu sorudan oluşan bir testten yararlanılmıştır. Bu test, 2002-2003 öğretim yılı bahar yarıyılında, Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde bulunan İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği, Müzik Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği ve Sınıf Öğretmenliği Anabilim dallarında okuyan 287 birinci sınıf öğrencisine uygulanmıştır. Verilerin analizi sonucunda, öğrencilerin cebirsel sözel problemleri, denklem formuna getirirken, ters çevirme, örnek verme, aynı harf kullanma, farklı harf kullanma ve mekanik denklemler kurma gibi çözüm stratejilerini kullandıkları tespit edilmiştir. Ayrıca, cebirsel sözel problemlerin özelliğine göre (bilinmeyen niceliksel ilişkiler-bilinen niceliksel ilişkiler, aynı harf-farklı harf kullanımı gibi) bu stratejilerin kullanımlarındaki farklılıklar da tespit edilmiştir. Bunlara ilave olarak, ANOVA testi aracılığıyla testten alınan puanların aritmetik ortalamalarının anabilim dallarına göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği de belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler

Cebirsel sözel problemler, çözüm stratejileri, denklem kurma

TAM METIN