OKUL AMAÇ YAPILARI – ÖĞRETMEN ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI

Dr. Nuray Parlak-Yılmaz
Uludağ Üniversitesi

Özet

Akademik başarı amaç yönelimleri konusundaki araştırmaların sayısı arttıkça, bu konuda yapılacak araştırmalarda kullanılacak ölçme araçlarına duyulan gereksinim de artmıştır. Bu makalede, yurt dışında bilinen ve yaygın kullanılan bir ölçek olan ve Uyumsal Öğrenme Amaçları Ölçekleri seti içinde yer alan “Öğrenciler için Okul Amaç Yapıları Öğretmen Ölçeği”nin Türkçeye uyarlaması yapılıp, psikometrik nitelikleri sınanmıştır. Bu amaçla çalışmaya katılan 178 ilköğretim öğretmeninin ölçeğe verdikleri yanıtlardan, ölçeğin, yapı geçerliliği, güvenirliliği ve puanların dağılım özelliklerini çalışılmıştır. Temel bileşenler analizinin sonuçları, ölçeğin Türkçe formunun orijinal ölçeğin faktör yapısını gösterdiğini, iç tutarlılık anlamındaki güvenirlik ölçülerinin orijinal değerlerdekine denk olduğunu ortaya koymuştur. Buna göre, ölçek, okul başarı amaç yönelimleri konusunu, öğretmen boyutunda çalışılırken kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir araç olduğuna ilişkin kanıtlar vermiştir.

Anahtar Sözcükler

Güdülenme, başarı amaç yönelimleri, amaç yönelim ölçekleri.

TAM METİN