DUYGU YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMININ ÖĞRETMEN ADAYLARININ DUYGULARINI YÖNETME BECERİLERİNE ETKİSİ

Dr. A. Rezan Çeçen,
Dr. Banu Yazgan İnanç
Çukurova Üniversitesi

Özet

Bu çalışmanın amacı, duygu yönetimi eğitim programının öğretmen adaylarının duygularını yönetme becerilerine etkisini belirlemektir. Deney ve kontrol grubuna denekler atanırken gönüllülük ilkesi dikkate alınmış, denekler cinsiyet ve sosyo ekonomik düzeyler açısından eşleştirildiğinden deney ve kontrol gruplarına gerçek random atama yapılamamıştır. Bu nedenle çalışmada öntest-sontest kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Kontrol grubuna herhangi bir işlem uygulanmazken, deney grubuna 11 hafta süreyle 90-120 dakika yaşantı yoluyla bilişsel davranışcı teknikler ağırlıklı duyguları yönetme becerileri eğitimi programı uygulanmıştır. Araştırmanın verileri, birinci araştırmacı tarafından geliştirilen “Duyguları Yönetme Becerileri Ölçeği” uygulanarak elde edilmiştir. Verilerin analizi için kovaryans (ANCOVA) analizi tekniği kullanılmıştır. Çalışma bittikten 6 ve 13 hafta sonrasında izleme çalışmaları yapılmış ve “eşleştirilmiş gruplar t testi” ile analiz edilmiştir. Araştırmanın bulguları, grup yaşantısı yoluyla uygulanan duyguları yönetme becerileri eğitimi programının öğretmen adayları üzerinde anlamlı etkisinin olduğunu ve ortaya çıkan bu değişimin 6 ve 13 hafta sonrasında da devam ettiğini göstermiştir.

Anahtar Sözcükler

Duyguların yönetimi, bilişsel davranışcı yaklaşım, ölçek geliştirme, beceri programı.