DEPREM BÖLGESİNDE YAŞAYAN ÇOCUKLARDA DEPREM SONRASI GÖRÜLEN PSİKOLOJİK BELİRTİLERİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Tuncay AYAS
Ankara Üniversitesi

Özet

Bu araştırmanın amacı, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremine maruz kalan çocuklarda depremden 42 ay sonra görülen psikolojik belirtilerin bazı değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırma gurubu, Adapazarı ilinin ilköğretim okullarının 7. ve 8. sınıflarında öğrenim gören 150’si kız 210’u erkek toplam 360 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri Derogatis (1992) tarafından geliştirilen Kısa Semptom Envanteri ve araştırmacının hazırladığı bilgi toplama formları kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde F ve t testleri kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçları cinsiyet farkları, öfke ve düşmanlık psikolojik belirtileri haricinde diğer bütün psikolojik belirtilerin istatistiksel olarak anlamlı olduğunu; kız öğrencilerin, erkek öğrencilere göre psikolojik semptomlarının daha fazla olduğunu ve travmadan daha çok etkilendiklerini; ailesinde can kaybı olan öğrencilerin bütün psikolojik belirtilerde daha fazla puan aldıklarını göstermektedir. Bu bulgulardan yola çıkılarak geçen süreye rağmen psikolojik belirtilerin görülmeye devam ettiği; kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre depremden daha yoğun bir şekilde etkilendikleri söylenebilir.

Anahtar Sözcükler

Marmara depremi, psikolojik belirti, cinsiyet

 

Anahtar Sözcükler

Eğitim mevzuatı, ilköğretim okulu, okul yöneticisi.