ORTAÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ GELİŞİME İLGİSİ

Dr. Bekir Özer
Anadolu Üniversitesi

Özet

Türk eğitim sisteminin 2000’li yılların başındaki en önemli sorunu niteliktir. Nitelikli bir eğitim nitelikli öğretmenlerle gerçekleştirilebilir. Öğretmenlere nitelik kazandıran iki temel etkenden birisi hizmetöncesi öğretmen eğitimi programları, ötekisi de öğretmenlerin hizmetiçinde yaptıkları mesleki gelişim etkinlikleridir. Öğretmenlerin çağdaş eğitim anlayışını kazanabilmeleri, değişen ve zenginleşen yöntem ve teknolojileri öğretimde kullanabilmeleri ve öğrencilerin farklılaşan öğrenme gereksinmelerini karşılayabilmeleri, kendilerini mesleki yönden sürekli olarak yenilemeleri ve geliştirmeleri ile olanaklıdır. Ancak bütün bunların öncesinde, öğretmenlerin mesleki gelişime gereksinme duymaları, bunun gerekli olduğuna inanmaları ve sürekli öğrenmeye istekli olmaları, kısacası mesleki gelişime güçlü bir ilgi duymaları gereklidir. Türkiye’nin çeşitli illerindeki genel ortaöğretim okullarında görevli 2273 öğretmen üzerinde yapılan araştırmada öğretmenlerin mesleki gelişime yüksek düzeyde gereksinme duydukları saptanmıştır. Aynı araştırmada öğretmenler, önemli sayılabilecek amaçlarla mesleki gelişime gereksinme duyduklarını, hizmetiçi eğitim programlarından önemli olarak nitelendirilebilecek yararlar beklediklerini belirtmişlerdir. Bunlara karşılık, öğretmenler mesleki gelişim amaçlı hizmetiçi eğitim etkinliklerine pek istekli katılmadıklarını açıklamışlardır. Ayrıca öğretmenler, mesleki gelişimlerini sağlamada mesleki yayınları satın alıp izleyememe, mesleki gelişime güdüleyici etkenlerden yoksun olma, okullarda yeterli mesleki gelişim etkinliklerinin düzenlenmeyişi, hizmetiçi eğitim konularının belirlenmesinde öğretmenlerin görüşlerinin alınmaması gibi çeşitli engellerle karşılaştıklarını belirtmişlerdir. Bu araştırma sonuçlarına dayalı olarak, ortaöğretim öğretmenlerinin mesleki gelişime duyuşsal yönden hazır oldukları, ancak mesleki gelişimlerini gerçekleştirebilmeleri için bununla ilgili karşılaştıkları engellerin giderilmesine gerek olduğu söylenebilir.

Anahtar Sözcükler

Öğretmen eğitimi, mesleki gelişim, hizmetiçi eğitim, ortaöğretim öğretmenleri